[برای دیدن لینک ها باید ثبت نام کنید . برای ثبت نام کلیک کنید]
قوم آریایی: آریایی ها از آسیای مرکزی به خاطر یخبندان های فصلی وکمبود غذا از شمال فلات ایران از دو سوی دریاچه ی خزر وارد سرزمینی که بعد ها آن را "ایران" به معنای (سرزمین آریایی) نامیدند شدند.
آریایی ها به سه گروه مادها پارس ها و پارت ها تقسیم شدند.از این سه قومُ پارت ها به شمال شرقی ایران (خراسان و گرگان امروزی) رفتند.
ماد ها و پارس ها با گذر از آذربایجان وارد مناطق جنوبی شدند. در نهایت ماد ها در همدان و پارس ها در استان فارس کنونی مستقر شدند.
آریایی ها ابتدا تا مدت ها کوچ نشین بودند. بعدها یکجا نشین شده و به کشاورزی پرداختند.
دو گروه پارس ها وماد ها به دلیل همجواری با تمدن های بزرگی چون عیلام و بابل ُزبان و خط و فنون مختلف وفراوانی فرا گرفتد و از نظر فرهنگی به شدت رشد کردند.
اما پارت ها به دلیل همسایگی با قوم وحشی(سکاها) تنها از نظر جنگی و رزمی رشد یافتند و نتوانستند از نظر فرهنگی وهنری پیشرفتی داشته باشند.
زمان ورود آریایی ها به ایران:
در مورد زمان ورود آریایی ها مدرک واضح وروشنی وجود ندارد ولی عده ای از باستان شناسان ورود آن ها را به سه هزار سال پیش اختصاص میدهند. عده ای نیز میگویند زمان ورود هزاره ی دوم قبل از میلاد بوده است.
گروهی از علما نیز معتقدند که مهاجرت آریایی ها تطابق دارد با حدود چهار هزار سال پیش و اخیرا این عقیده قوت یافته و اثبات شده که هجرت از قرن چهارم تا آخر قرن ششم قبل از میلاد ادامه داشته است.
اعتقادات مذهبی آریایی:
اطلاعات بدست آمده در رابطه با اعتقادات مذهبی آنان نیز بسیار محدود است اما شنیده ها حاکی از این است در مدت کوتاهی مذهب آنان مشابه هندی ها بوده ولی بعد ها جدایی مذهبی بوجود آمده است. این جدایی به این معنا بود که بعد ها مردم معتقد شدند که ارواح خوب و بدی وجود دارند.
خوب ها برابرند با همه ی پیروزی ها و زیبایی ها و بد ها هم با تمام زشتی ها و پلیدی ها شکست ها.